Statuut van Kunstkring de Pelicaen Duffel


1. De kunstkring is een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk, opgericht voor onbepaalde duur met als benaming : Kunstkring de Pelicaen Duffel.
2. Het doel van de vereniging : de kunst van de creatieve leden promoten met publieke tentoonstellingen en het ontwikkelen van vriendschapsbanden met andere kunstkringen.
3. De creatieve leden van de kunstkring beoefenen beeldende kunst: schilderkunst,tekenkunst, grafiek, beeldhouwkunst, fotografie, multimedia.
4. Website: www.kunstkringdepelicaenduffel.be vermeldt de activiteiten van de kunstkring. Alle publicaties worden doorgestuurd naar de webmaster zonder aanspraak te maken op auteursrechten. Tentoonstellingen, uitnodigingen, nieuwsbrieven worden geactualiseerd.               
5. De uitnodigingen, affiches en officiële documenten zijn herkenbaar aan het logo van Kunstkring de Pelicaen Duffel met het beeldmerk van een pelikaan.
6. Het bestuur bestaat uit zes leden: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de webmaster en twee bestuursleden voor public relations en tentoonstellingscoördinatie.
7. Het bestuur wordt driejaarlijks verkozen in januari. De uittredende bestuursleden zijn opnieuw verkiesbaar. De kandidaat-bestuursleden melden zich bij het bestuur en worden op de ledenvergadering voorgesteld die voorafgaat aan de verkiezing in januari.
8. De leden van de kunstkring betalen jaarlijks lidgeld op de bankrekening van de kunstkring. Het huishoudelijk reglement bepaalt de grootte van het bedrag voor creatieve leden en ereleden. Het tijdig betalen van het lidgeld is noodzakelijk voor het lidmaatschap.
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering is het financieel verslag van de penningmeester beschikbaar ter inzage van de leden.
9. In het geval van ontbinding van de kunstkring benoemt een bijzondere algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en de bestemming die aan het vermogen en het materiaal van de kunstkring moet worden gegeven.
10.  De leden van Kunstkring de Pelicaen Duffel hebben, zowel tijdens als na de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de kunstkring. De roerende en andere inkomsten van de kunstkring komen uitsluitend ten goede aan Kunstkring de Pelicaen Duffel. De betaalde lidgelden kunnen onder geen enkel beding teruggevorderd worden.

11.  Aansprakelijkheid: overeenkomsten die worden afgesloten in het kader van de activiteiten van Kunstkring de Pelicaen Duffel worden namens alle leden afgesloten door twee of meerdere mandatarissen, aangeduid door het bestuur, zoals volmachten op bankrekeningen,
ondertekenen van een verzekeringspolis…
12.  De briefwisseling met betrekking tot de kunstkring dient gericht aan de secretaris en/of voorzitter.
13. Dit statuut, evenals de eventuele wijzigingen nadien, worden via geheime stemming goedgekeurd met twee derde meerderheid van de algemene ledenvergadering.

Toegevoegd: Mits voorleggen bewijs is stemmen via volmacht toegelaten.

 

  

Opgemaakt en goedgekeurd te Duffel op :   ……  …………  ………...