Huishoudelijk reglement

 

Huishoudelijk reglement van Kunstkring de Pelicaen

 

1. Leden

 

1.1 Creatieve leden betalen een lidmaatschapsbijdrage van € 30.

Die bijdrage kan jaarlijks gewijzigd en goedgekeurd worden met gewone meerderheid van stemmen op de algemene vergadering in januari.

Leden die hun bijdrage niet betaald hebben kunnen niet deelnemen aan de tentoonstellingen van de kunstkring.

 

1.2 Nieuw lid: een kunstenaar die lid wil worden van Kunstkring de Pelicaen vraagt aan een creatief lid om zijn/haar werken, met begeleidende informatie over de kandidaat, voor te stellen op een ledenvergadering. De kandidaat is zelf niet aanwezig op de vergadering. De vergadering beslist in een geheime stemming met een gewone meerderheid van stemmen dat de kandidaat aanvaard wordt als creatief lid. Deze procedure kan een jaar later opnieuw aangevraagd worden, indien de stemming geen gewone meerderheid haalt.  

 

1.3 Ereleden betalen een lidmaatschapsbijdrage van € 25. Dit bedrag kan gewijzigd worden zoals in punt 1.1.

 

1.4 Steunende leden zijn sympathisanten die een kleinere bijdrage betalen dan de ereleden.

 

2. Tentoonstellingen

 

2.1 Groepstentoonstellingen van Kunstkring de Pelicaen worden tweemaal per jaar georganiseerd meestal in beide zalen van de Bibliotheek.

 

Groepstentoonstelling betekent: alle creatieve leden in alle disciplines van beeldende kunst kunnen deelnemen.  Tentoongesteld werk: origineel en recent werk, niet geëxposeerd in Bib-Duffel in de laatste drie jaren voor de actuele tentoonstelling.  

 

Lentetentoonstelling in maart – april.

 

Herfsttentoonstelling in oktober (voorkeur: Jaarmarktweekend)

 

De kosten van beide groepstentoonstellingen worden betaald door de kas van de kunstkring.

 

2.2 Een Individuele tentoonstelling wordt door de Kunstkring  één- of tweemaal per jaar ondersteund en beperkt gesubsidieerd.

De subsidie bedraagt € 150 , evalueerbaar in de ledenvergadering, voor een kunstenaar die minstens twee jaar creatief lid van de kring is.

 

Individueel betekent: één kunstenaar van Kunstkring de Pelicaen stelt zijn werken tentoon in één of twee zalen van de Bibliotheek of een duo-tentoonstelling van twee kunstenaars van Kunstkring de Pelicaen, die gelijktijdig in beide zalen van de Bibliotheek tentoonstellen.

 

Een gastkunstenaar kan de communicatie met andere kunstkringen bevorderen. In geval meerdere kunstenaars zich aanbieden in hetzelfde jaar voor een individuele tentoonstelling  heeft de tentoonstelling ‘langer geleden’ de voorkeur.

 

3. Voorwaarden voor subsidiëring:

 

3.1 De tentoonstelling gebeurt in Duffel-Bibliotheek onder de auspiciën van Kunstkring de Pelicaen: het logo van de Pelicaen is vereist op de uitnodigingskaart en de affiche.

 

3.2  Alle soorten leden, liefst ook sympathisanten van Kunstkring de Pelicaen ontvangen een uitnodiging (op kaart of digitaal)  voor de opening van de tentoonstelling. De ereleden en het gemeentebestuur ontvangen een kaart.